Statuten

ALGEMEEN

De naam van de vereniging luidt Metis, naar de godin van de wijsheid. Metis is opgericht per 1 januari 2010 en gevestigd te Bodegraven. Het verenigingsjaar loopt van één september tot en met eenendertig augustus daaropvolgend. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

DOEL

Metis, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel:

 1. het verschaffen van inzicht in de wijze, waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in hun beroep, ontplooien, en het stimuleren van de leden bij hun zakelijke onderneming c.q. in hun professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
 2. het versterken bij haar leden van het besef dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
 3. het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden.

MIDDELEN

Metis tracht haar doelstellingen te bereiken door:

 1. zakelijk ondernemende vrouwen met uiteenlopende beroepen en functies met elkaar in contact te brengen en als haar leden te verenigen;
 2. contacten te onderhouden met andere -voor Metis- interessante netwerken;
 3. haar leden te stimuleren tot het verrichten van activiteiten ten dienste van de samenleving, gericht op Bodegraven-Reeuwijk;
 4. alle overige middelen, die hiertoe bevorderlijk kunnen zijn.

LIDMAATSCHAP

 1. Onverminderd komen voor het lidmaatschap in aanmerking in de gemeente Bodegraven of Reeuwijk wonende of werkende vrouwen, die;
 2. bij aanvang van het lidmaatschap de leeftijd van achttien jaar, maar nog niet de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt;
 3. de doelstellingen en de middelen onderschrijven en bereid zijn zich daarvoor actief in te zetten.
  1. Bij het aanvaarden van het lidmaatschap verbindt men zich om bij ten minste 80% van de vergaderingen aanwezig te zijn.
  2. Aan het lidmaatschap zijn verbonden de verplichtingen als in de onderhavige statuten omschreven en kunnen verplichtingen worden verbonden bij besluiten van de Algemene Vergadering.

NIEUWE LEDEN

Men wordt lid van Metis, doordat men als zodanig door de leden van Metis unaniem wordt toegelaten op voordracht van de voorzitter van de uitbreidingscommissie. Hierover wordt door de leden per e-mail anoniem gestemd, geen mail betekent instemmen. Indien een lid niet bij de voordracht tijdens de vergadering aanwezig kon zijn, wordt zij door de ucie op andere wijze in kennis gesteld, zodat een ieder haar stemrecht kan gebruiken.

EINDE LIDMAATSCHAP

 1. Een lid houdt op lid van Metis te zijn:
  1. door zijn overlijden;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens het bestuur van Metis;
  4. door ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Bij overlijden van het lid vervallen diens geldelijke verplichtingen jegens Metis voor het lopende verenigingsjaar. In alle overige gevallen van beëindiging van het lidmaatschap blijven deze geldelijke verplichtingen bestaan.
 3. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het lopende verenigingsjaar door een schriftelijke kennisgeving en na overlegging van een ontvangstbevestiging.
 4. Het lidmaatschap van een lid kan door Metis worden opgezegd:
  1. wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen.
  2. indien zij, ondanks aanmaning, haar geldelijke of andere verplichtingen jegens Metis niet nakomt;
  3. indien redelijkerwijze van Metis niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Een lid kan uit het lidmaatschap worden ontzet indien het lid handelt in strijd met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of besluiten van Metis, of Metis op onredelijke wijze benadeelt.
 6. Opzegging en ontzetting geschiedt door het bestuur. Opzegging als bedoeld in het vierde lid sub b en c van dit artikel alsmede ontzetting vinden slechts plaats nadat het lid door het bestuur is gehoord, althans daartoe in de gelegenheid is gesteld.

STEMMING OVER PERSONEN VOOR BESTUUR/COMMISSIES

 1. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk en anoniem door middel van gesloten stembriefjes. Indien voor een functie slechts één persoon kandidaat is, wordt de betrokkene geacht te zijn verkozen.
 2. De kandidaat voor een functie die de meeste stemmen op zich verenigt is verkozen. Bij staking van stemmen of gelijke stemmen vindt herstemming plaats tussen de kandidaten die het hoogste aantal gelijke stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij herstemming weer gelijke stemmen worden behaald is de stem van het (oude) bestuur doorslaggevend.
 3. Ongeldig zijn stemmen, die blanco of onduidelijk zijn, of die zijn uitgebracht op personen die niet kandidaat zijn voor een functie.
 4. Alle stemmingen over personen zijn geheim. Behoudens in geval van staking der stemmen worden geen mededelingen gedaan omtrent de getalsmatige verhoudingen van uitgebrachte stemmen op personen. Direct na de stemming worden de stembriefjes, op voordracht van de voorzitter van de vergadering en na goedkeuring door de vergadering, vernietigd.

BESTUUR

 1. Het bestuur van Metis bestaat uit vier leden.
 2. De leden van het bestuur worden tijdens de 1e vergadering van het verenigingsjaar uit de leden van Metis benoemd.
 3. Binnen het bestuur worden de navolgende functies vervuld: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze bestuursleden worden in de door hen te bekleden functie gekozen, met dien verstande, dat voor verkiezing van de voorzitter bij voorkeur in aanmerking komt degene, die ten tijde van de verkiezing de functie van vice-voorzitter bekleedt. Vanuit het (oude) bestuur zijn er maximaal drie bestuursleden herkiesbaar. De leden van het bestuur verdelen onderling alle overige te vervullen functies en te verrichten werkzaamheden.
 4. Elk bestuurslid, ook wanneer zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde uit de functie worden ontheven.
 5. Het bestuur treedt af in de 1e vergadering van het verenigingsjaar. Een lid kan ten hoogste drie achtereenvolgende jaren in het bestuur zitting hebben.
 6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voorts:
  1. door eindigen van het lidmaatschap van Metis;
  2. door bedanken.

GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van Metis bestaan uit:

 1. de maandelijkse bijdragen van de leden, jaarlijks vast te stellen op de 1e vergadering van het verenigingsjaar;
 2. vrijwillige bijdragen, giften, legaten, erfstellingen en andere baten. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

VERENIGING

 1. Metis komt minstens eenmaal per maand bijeen, behoudens de maand juli.
 2. Bij gesprekken over onderwerpen van politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke aard geldt als leidraad respect.
 3. De bijeenkomsten van Metis worden geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter berust de leiding bij de vice-voorzitter, of een der andere bestuursleden, of het oudst aanwezige lid van Metis.

SAMENSTELLING METIS

 1. Metis telt tenminste twaalf en ten hoogste twintig leden.
 2. Van Metis kunnen ten hoogste twee personen lid worden, die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde beroep of functie uitoefenen. Bij verschil van mening over de uitleg van deze bepaling beslist het bestuur.

VERGADERING

 1. In de 1e vergadering van het verenigingsjaar worden de leden van het bestuur en de commissies van Metis gekozen.
 2. In de vergadering Metis heeft elk lid, dat niet is geschorst als lid van Metis en overigens voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap van de Metis, één stem. Het uitbrengen van een stem dient persoonlijk te geschieden. Gebruikmaking van een volmacht is niet toegestaan.

STATUTENWIJZIGING

Voor wijzigingen in deze statuten is vereist, dat

 1. het wijzigingsvoorstel in de agenda van de vergadering is opgenomen;
 2. tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen zich voor de voorgestelde wijzigingen verklaart.

ONTBINDING

 1. Metis kan worden ontbonden, mits het daartoe strekkende besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een speciaal tot dat doel bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde van de leden vertegenwoordigd is.
 2. Indien aan het quotum, genoemd in het eerste lid, niet wordt voldaan, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, die niet eerder dan drie weken en niet later dan vijf weken na de eerste vergadering zal worden gehouden. Voor deze vergadering geldt een bijzondere oproepingstermijn van twee weken. In deze tweede vergadering kan het besluit tot ontbinding worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 3. De vergadering, die tot ontbinding van Metis besluit, wijst tevens bij meerderheid van stemmen de vereffenaar(s) aan , alsmede de bestemming van een eventueel batig saldo na liquidatie.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Verdere bepalingen, Metis betreffende, worden geregeld bij een Huishoudelijk Reglement, dat door de vergadering wordt vastgesteld en geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.

ONVOORZIENE GEVALLEN

 1. In de gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Dit kan alleen unaniem, anders moet een vergadering worden georganiseerd.
 2. De vergadering kan een in het vorige lid bedoelde beslissing van het bestuur wijzigen of daarvoor een andere beslissing in de plaats stellen.
 3. Een dergelijk besluit van de vergadering tast inmiddels door derden verkregen rechten niet aan.